Academic Service
Academic Service
สืบเนื่องจากการบริการทางวิชาการนับเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันกันตนาจึงมีการกำหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับ พันธกิจ ของสถาบัน อีกทั้งในปีการศึกษา 2556 สถาบันกันตนาได้ก่อตั้ง กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ภายใต้ความร่วมมือของบริษัท กันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด จัดให้มีการให้บริการทางวิชาการ ในการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้แก่นักเรียน, นักศึกษา, นักวิชาชีพ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในด้านการผลิตสื่อ โดยมีหน่วยบริการทางวิชาการ คณะวิชา และส่วนงานอื่นๆ ร่วมในการดำเนินงานตาม แผนงานและโครงการ ซึ่งเป็นการจัดการบริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้, การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน นอกจากนี้สถาบันกันตนายังจัดให้มีการ บริการทางวิชาการให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และหน่วยงานวิชาชีพอีกด้วย

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อบันเทิงให้แก่สาธารณชนทั้งในระดับภูมิภาคและสากล
  2. เพื่อบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนสู่สาธารณชนทั้งในระดับภูมิภาคและสากล
  3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
Contact Kantana Institute
Kantana Institute
999 Moo.2 Salaya-Bang Phasi Rd.,
Khlong Yong, Phuttamonthon,
Nakhon Pathom 73170
Tel.: 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
Fax: 034-964-445
Email: info@kantana.ac.th
Google Map

Kantana Group Public Company Limited
333/3 Ratchadanivej Soi 19,
Pracha-U-Thit Rd., Samsen Nok,
Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel.: 02-275-0046
Fax: 02-274-2054
Google Map

Kantana Training Center
333/3 Ratchadanivej Soi 19,
Pracha-U-Thit Rd., Samsen Nok,
Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel.: 02-275-0046 #390 , 085-339-0567
Google Map
เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ทเนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม