EN
TH
สมัครงาน
1
อาจารย์ประจำ
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขา การผลิตภาพยนตร์ (Film Production) หรือ การผลิตแอนิเมชัน (Animation) หรือการผลิตรายการโทรทัศน์ หรือสื่อใหม่ (New Media/ Transmedia)
 3. มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตภาพยนตร์ (Film Production) หรือ การผลิตแอนิเมชัน (Animation) หรือการผลิตรายการโทรทัศน์ หรือสื่อใหม่ (New Media/ Transmedia)
 4. หากมีประสบการณ์ในการสอนในระดับมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ


2
นักวิชาการ
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพ
 4. หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ


3
เจ้าหน้าที่วิจัย
คุณสมบัติ
 1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ความสามารถในการวิจัย
 4. มีความรู้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS office /SPSS และสามารถสืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้
 5. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำระบบทะบียนนักศึกษา


4
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณสมบัติ
 1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช – ปริญญาตรี
 3. มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป
 4. มีความรู้ในงานธุรการ งานทะเบียน หรืองานอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
 5. มีความรู้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS office/Photoshop และสามารถสืบค้นข้อมูล ทาง Internet ได้


5
เจ้าหน้าที่เทคนิค / IT
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. ปวส. – ปริญญาตรี สาขาอีเล็คทรอนิคส์ / IT
 3. มีประสบการณ์ด้าน IT, Hardware, Software อย่างน้อย 2 ปี


6
บรรณารักษ์
คุณสมบัติ
 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ / สาขาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา, การจัดเก็บข้อมูล, การใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-Library)
 4. มีความรู้และประสบการณ์งานด้านบรรณารักษ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป


หลักฐานการสมัคร
 1. หลักฐานการศึกษา (Transcript และใบปริญญาบัตร) ฉบับจริงและสำเนา จำนวน 1 ชุด
 2. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 6. สำเนาหลักฐานผ่านการคัดเลือกทหาร
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
สถาบันกันตนา ถนนศาลายา-บางภาษี ต.คลองโยง อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม
 
วิธีการสมัคร
ผู้สนใจประสงค์จะสมัคร โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ที่สถาบันกันตนา ถนนศาลายา-บางภาษี ต.คลองโยง อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันกันตนา โทร. 034-964-441- 3, 098-556-4151 
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทร. 02-275-0046 ต่อ 8 , 086-296-3456
กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
รู้จักสถาบัน
จบไป ไม่ต้องนับ 1 ใหม่! ถ้าเริ่มต้นที่ สถาบันกันตนา
รู้เรื่องเรียน รู้เรื่องงาน รู้จักคนในวงการ ต้องที่นี่!
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
ศิลปินแห่งชาติให้สัมภาษณ์รายการคุณพระช่วย
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-445
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-274-2054
Google Map

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map