EN
TH
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
สถาบันกันตนา จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
24 สิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมวีไอพี ชั้น 3 บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดยศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกสภาสถาบันกันตนา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ อุปนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวง วิฎราธร จิรประวัติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเรือน กิติวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ คณบดีคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ คุณศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ คุณนนทรีย์ นิมิบุตร กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคูณวุฒิ และคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯลฯ เข้าร่วมประชุม

โดยวาระที่สำคัญในการประชุม ได้แก่ การร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2563 และการเพิ่มเติมรายละเอียด (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับสถาบันกันตนา

Back
รู้จักสถาบัน
จบไป ไม่ต้องนับ 1 ใหม่! ถ้าเริ่มต้นที่ สถาบันกันตนา
รู้เรื่องเรียน รู้เรื่องงาน รู้จักคนในวงการ ต้องที่นี่!
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
ศิลปินแห่งชาติให้สัมภาษณ์รายการคุณพระช่วย
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-445
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-274-2054
Google Map

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map