EN
TH
รู้จักสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
ความเป็นมา

“สถาบันกันตนา”ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อปณิธานอันแน่วแน่ของ คุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ผู้ก่อตั้งบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงระดับแนวหน้าของประเทศ ที่ต้องการสร้างสถาบันผลิตนักวิชาชีพด้านสื่อบันเทิงซึ่งเปี่ยมด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและอุดมการณ์ในวิชาชีพให้กับวงการบันเทิงเพราะท่านมีความเชื่อมั่นว่า “ความรู้จะเป็นเครื่องยกชูให้ศิลปินสูงส่งขึ้น”

สถาบันกันตนาจึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางด้านการผลิตและการจัดการสื่อบันเทิง เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2553 คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์และการผลิตแอนิเมชัน และในปีการศึกษา 2554 ได้เสนอเปิดแขนงวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อเพิ่มเติมไว้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยมุ่งหวังที่จะดึงศักยภาพของคนไทยเฉพาะด้านมาสร้างทรัพย์สินที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาทางเศรษฐกิจสร้างกำลังคนในระดับสูงเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม และเพื่อยกระดับวิชาชีพสื่อสารมวลชนของไทยให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
สัญลักษณ์
เครื่องหมายของสถาบันกันตนา คือ องค์พระศิวนาฏราช
เครื่องหมายของสถาบันกันตนาคือ องค์พระศิวนาฏราช โดยองค์พระศิวนาฏราช หมายถึง องค์มหาเทพแห่งศิลปะทั้งปวง เครื่องหมายสถาบันกันตนาสื่อความหมายถึง การเคลื่อนไหว เพื่อการเรียนรู้ด้วยหนทางของการใช้สติปัญญาและจิตวิญญาณเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะทั้งปวง
สีประจำสถาบัน
สีประจำสถาบัน
สีประจำสถาบัน คือ สีฟ้าอันเป็นสีประจำวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันเกิดของคุณ ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ผู้วางรากฐานแนวคิดในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาด้านการสร้างสรรค์สื่อบันเทิง
ต้นไม้ประจำสถาบัน
ต้นไม้ประจำ สถาบัน “ต้นตะแบก”
ต้นไม้ประจำสถาบัน คือต้นตะแบก เป็นไม้มงคลนาม เนื่องจากเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มั่นคง แข็งแรงคำว่า “แบก”หมายถึงการแบกไว้ ยกไว้ให้สูง ไม่ให้ตกต่ำ คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นตะแบกไว้ประจำบ้านจะทำให้ฐานะสูงขึ้น การนำต้นตะแบกมาเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันก็เพื่อสื่อถึงความมั่นคงถาวรขององค์กร และเกียรติภูมิของวิชาชีพด้านศิลปะการผลิตสื่อ
ปรัชญา-วิสัยทัศน์
ปรัชญา
สถาบันกันตนามุ่งจัดการศึกษาเฉพาะทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงโดยเน้นทักษะการ ปฏิบัติบนรากฐานของทฤษฎีและหลักการ และเน้นการสร้างความบันเทิงบนสาระที่สะท้อนแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง และความเป็นไทย

วิสัยทัศน์
สถาบันกันตนาจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะการผลิตสื่อบันเทิง ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพผู้ยึดมั่นในกรอบ ศีลธรรม จริยธรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีความพร้อมปฏิบัติงานทั้งในตลาดแรงงานและในการสร้างงานของตนเอง
ปณิธาน
สถาบันกันตนามุ่งที่จะส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในลักษณะ มืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ ทั้งในเชิงวิชาการ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และในด้านเทคโนโลยี โดยอยู่บนพื้นฐานเชิงวิชาการที่ถูกต้อง พร้อมทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้านสื่อมวลชน สร้างผลงานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ขวนขวายใฝ่รู้เพื่อให้ทันต่อองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และนำมาพัฒนาคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ได้มาตรฐานในระดับสากลมีคุณธรรมและเป็นผู้นำสังคมได้
  2. ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมและอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์
  3. ให้บริการและถ่ายโอนความรู้ทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชนต่างๆ
  4. ปลูกฝังให้บัณฑิตมีแนวคิดและค่านิยมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติและส่งเสริมให้มีการสืบทอดต่อไป
วัตถุประสงค์
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางและมีความรู้อย่างลึกซึ้งในศาสตร์แห่งศิลปะการ ผลิตและสร้างสรรค์สื่อ เป้าหมายสูงสุดคือ ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากหมวด วิชาการศึกษาทั่วไป ผนวกกับองค์ความรู้วิชาชีพเฉพาะด้าน และสามารถนำไปใช้ในการผลิตและ รังสรรค์ผลผลิตสื่อบันเทิงที่สามารถต่อยอดหรือขยายไปสู่การสื่อสารข้ามสื่อ ที่มีคุณค่าต่อสังคม
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการปฏิบัติงานในลักษณะมืออาชีพและ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อสังคมตาม จรรยาบรรณวิชาชีพ
สถานที่ตั้ง

“สถาบันกันตนา” ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม บนพื้นที่ 10 ไร่

สถาบันกันตนาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 999 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีที่ดินใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 10 ไร่ ภายในบริเวณเขตพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม “กันตนา มูฟวี่ทาวน์” ซึ่งมีพื้นอาณาเขตกว่า 600 ไร่ สถาบันตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์และแอนิเมชันและโทรทัศน์ซึ่งนักศึกษามีโอกาสได้สัมผัส กับบรรยากาศทำงานจริงโดยมีอาณาเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ
จรดที่ดินของบริษัทกันตนามูฟวี่ทาวน์ (2002)จำกัด
ทิศใต้
จรดถนนของบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ทิศตะวันออก
จรดถนนสาธารณะและที่ดินบริษัทกันตนามูฟวี่ทาวน์ (2002)จำกัด
ทิศตะวันตก
จรดที่ดินบริษัทกันตนามูฟวี่ทาวน์ (2002)จำกัด


อาคารสถาบันกันตนาเป็นกลุ่มอาคารชั้นเดียว ออกแบบให้มีความสวยงาม และมีโครงสร้างที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถาบัน คือ ให้ทุกพื้นที่ในสถาบันเป็นเหมือนกับสตูดิโอ สามารถที่จะใช้ในการเรียนเพื่อให้เหมือน การทำงานจริงมากที่สุด มิได้จำกัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น
รู้จักสถาบัน
จบไป ไม่ต้องนับ 1 ใหม่! ถ้าเริ่มต้นที่ สถาบันกันตนา
รู้เรื่องเรียน รู้เรื่องงาน รู้จักคนในวงการ ต้องที่นี่!
เรียนจากประสบการณ์จริงต่างจากหน้ากระดาษอย่างไร
ศิลปินแห่งชาติให้สัมภาษณ์รายการคุณพระช่วย
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
Contact Kantana Institute
สถาบันกันตนา
999 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 034-964441, 034-964442, 034-964443, 098-556-4151
โทรสาร 034-964-445
อีเมล: info@kantana.ac.th
Google Map

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046
โทรสาร 02-274-2054
Google Map

กันตนา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-275-0046 ต่อ 390 , 085-339-0567
Google Map